นายสุทัน มุมแดง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ.2559 รายวิชา 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำตน 4(4-0-8)   ครั้งที่ 3/2562 โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การติดตามผลภาพรวมข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ระบบAEC) วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

  

ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้ัอรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง