ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ และเติมอากาศ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จังหวัดลำปาง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างทำห้องผลิตและบริการ อาหาร อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560