สวนดุสิตบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน