ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562-ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมโครงการ “คลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ครั้งที่ ๒” วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต