กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

85 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 4 ปี การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
กองบริหารงานบุคคลขอฝากประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรงเรียนการเรือนขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา