ศิษย์เก่าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสด. รับรางวัลในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
มสด.วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC)