ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา-สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประชาสัมพันธ์การประกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคมะเร็งสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ.2562-บริษัท เจเอฟอี ไลฟ์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)