สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online และทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Placement Test) ให้กับนักศึกษารหัส 62 ที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS 4 – 5 ให้สามารถใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระหว่างวันที่ 2, 8, 9, 13 และ 14 สิงหาคม 2562 แบ่งการอบรมเป็นวันละ 4 ตอน ๆ ละ 2 ชั่วโมง (ตามรายละเอียดดังแนบ)
รายชื่ออบรม วันที่ 2 ส.ค.2562
รายชื่ออบรม วันที่ 8 ส.ค.2562
รายชื่ออบรม วันที่ 9 ส.ค. 2562
รายชื่ออบรม วันที่ 13 ส.ค.2562
รายชื่ออบรม วันที่ 14 ส.ค.2562

ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่เข้ารับการอบรมจะไม่มีรหัสผู้ใช้งาน (User) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมดังกล่าวได้
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็น "ครู" ในงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ครูแห่งอนาคตเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต : Future Teachers For Future Learners" ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 3-สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม