ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง-สำนักอบรมศึกษากำหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา