ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอาคารที่พัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมของนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ที่ผ่านการคัดเลือกระบบ TCAS4และ5 ในการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย (English Discoveries Online และทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Placement Test)-สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม