กำหนดการโครงการแสดงศักยภาพนักศึกษาพิการเรียนร่วม 

กองบริหารงานบุคคลแจ้งการขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อสมาชิกที่ครบกำหนด 5 ปี กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ให้สมาชิกติดต่อกองทุนเพื่อเซ็นรับทราบการโอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 6-23 สิงหาคม 2562