ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๑ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และระบบกล้องวงจรปิดของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทาลัยสวนดุสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง