สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มสด.คว้า 2 รางวัล การประกวดกระทง ณ วัดไร่ขิงฯ จ.นครปฐม
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. คว้ารางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2562