ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน ความปลอดภัยระบบกลอ้งวงจรปิด(CCTV) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๕๑๑ ชุด ระยะเวลา ๑ ปี

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรฝึกปฎิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์เเละกลยุทธ์เเบบ 10x
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอนภายใน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒