รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 9(33)/2562 โดยมีวาระเรื่อง คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะพ้นจากข้าราชการในสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รับราชการต่อ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร่าง) กรอบอัตรากำลังลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทสายบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มสด. นำคณะผู้ปกครองและครูศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
มสด.เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนสากล ประเทศไทย (Thailand PSF Network)