1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่อง การสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พ.ศ. 2562
  2. แบบสมัคร / เสนอชื่อ พร้อมประวัติ ข้อมูล รายละเอียดของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระดับ A
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฝากกล่องเอกสาร จำนวน ๑,๗๕๐ กล่อง เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาเจาะจง