ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนองานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ภายใน IP Phone วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงและวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร กฎหมายปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก(ก.ศป.) แล้ว) รุ่นที่2