คลิกสมัครเข้าอบรม http://www.hcdsuandusit.com/ContentDetail.aspx?contentID=276

ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ส่งแบบสมัคร/เสนอชื่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2562 โดยยื่นเอกสาร ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “ ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE ” โดย คุณนพรัตน์ แสนปาง ตำแหน่ง General Merchandise Shop Operation บริษัท King Power