ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อเพื่อสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต-ธนาคารออมสิน