รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ที่ได้จ่ายค่าเทอม 1/2562 ไปก่อนได้รับอนุมัติทุน กยศ. (click)

รายชื่อนักศึกษาผู้กู้ที่ได้จ่ายค่าเทอม 1/2562 ไปก่อนได้รับอนุมัติทุน กยศ. ให้นักศึกษาเข้าระบบบริหารการศึกษาที่ https://academic.dusit.ac.th แล้วเลือกเมนู “ ข้อมูลทุนการศึกษา ” เพื่อปริ้นเอกสาร “คำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ.” ออกมาเขียนรายละเอียดพร้อมเตรียมเอกสารประกอบตามใบคำร้องขอรับเงินคืนให้ครบ แล้วจึงนำใบคำร้องขอรับเงินคืนจากบัญชี กองทุน กยศ. /กรอ. ส่ง ที่ กองคลัง อาคาร 2 ชั้นที่ 1 (ห้องการเงิน) 

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ Thai University Central Admission System ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) ได้แจ้งเปลี่ยนวันตัดยอดรายการเรียกเก็บเงินชำระหนี้จากเดิม วันที่ 5 ของทุกเดือนเป็นทุกวันสุดท้ายของเดือน