ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั้ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e_bidding) เลขที่ ๒๐/๒๕๖๒
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง