สกสว. ร่วมกับ นิด้า ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์และบุคลากร มสด. ตอบแบบสอบถาม เรื่อง บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย ตอบแบบสอบถามได้ที่นี่ https://qrco.de/bbKhjU

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ปัจจุบันและอนาคตการบริหารจัดการระบบบริบาลผู้สูงอายุไทย มุมมองจากญี่ปุ่น-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ-คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา