ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการ จ้างบำรุงรักษาระบบรักษา ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall) พร้อมทั้งขออนุญาตใช้สิทธิในโปรแกรม เป็นระยะเวลา ๑ ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและลื่อนเป็นวิทยฐานชำนาญการพิศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ธันวาคม 2562 (ระยะที่ 83) : สำหรับผู้ส่งผลงาน ว.17 เท่านั้น