คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในโจทย์ ประกวด IDEA WoW “ทำ Marketing Content นำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน”
ขอเชิญบุคลากร มสด. เข้าร่วมสัมมนาสมดุลสุขภาพ ศาสตร์การชะลอวัย วิเคราะห์อาหาร วิเคราะห์โรค