ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย งานจ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและลื่อนเป็นวิทยฐานชำนาญการพิศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ธันวาคม 2562 (ระยะที่ 83) : สำหรับผู้ส่งผลงาน ว.17 เท่านั้น
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง