ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายการจ้างตรวจสอบงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563