อาจารย์ประจำ ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง รับเกียรติบัตร “ครูผู้สอนดีเด่น” ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563
ม. สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับการรับรองสำนักงานสีเขียวระดับดี เป็นหน่วยงานแรกของจังหวัดตรัง