ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิตและการสั่ง (ตัด/เช่า) ชุดครุย (ช่วงที่ 2 : 17-23 มกราคม 2563) 

*หมายเหตุ การบันทึกข้อมูลรายงานตัวบัณฑิตและสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ในขั้นตอนนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นลำดับต่อไป และสำหรับผู้ที่รายงานตัวในช่วงที่ 1 แล้ว แต่ ไม่ได้ ดำเนินการในส่วนของการชำระเงิน ขอให้เข้ามาทำการรายงานตัวในช่วงที่ 2 นี้ อีกครั้ง และ ชำระเงินตามกำหนดครับ

การรับหนังสือสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มสด. ร่วมกับ สถาบัน TAFE Queensland ประเทศออสเตรเลีย สาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย