คลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2563
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการจดสิทธิบัตร : หลักการและวิธีการเพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิชากา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต