ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  

  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563
สาขานิเทศศาสตรบัณฑิต ม.สวนดุสิต นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม Online Coaching Camp : Startup Thailand League 2020