ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดฆ่าเชื้อโรคด้วยเกลือและเคมีภัณฑ์ ระบบสระว่ายน้ำ วิจิตรอาคาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างปรับปรุงห้องเรียนฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยและประถมศึกษา อาคารโรงเรียนละอออุทิศ และปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ ประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอสบตุ๋ย จังหวัดลำปาง