มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะแม่บ้านมืออาชีพเพื่อรองรับแรงงานภายหลังวิกฤตการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 - 2570-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม