ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายการจ้างรื้อถอนครุภัณฑ์และ ปรับปรุงพื้น (เคลือบด้วย PU MOTAR) พร้อมติดตั้งงานระบบสำหรับครุภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลส 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกตินอกเวลาราชการ)