หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)-ประกันกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมกรณีผู้ป่วยนอก
แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมการรักษาทันตกรรม
แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมกรณีผู้ป่วยใน

ประกาศรับสมัครงาน-บริษัทวายแอลจี บลูเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด-บริษัทด้านการซื้อ-ขายทองคำ
ประกาศ! สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว รหัส 58-59 เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ SDU-TEST ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563