ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
"รับสมัครนักศึกษาส่งอาหาร" กิจกรรมดีดีเพื่อนักศึกษาสวนดุสิต เพิ่มรายได้พิเศษในช่วงที่ว่างจากการเรียน