เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน รหัส ๖๒ จำนวน ๓๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคาร เรียนปฏิบัติการการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ซื้อชุดมีดให้กับนักศึกษาของโรงเรียนการรียนการเรือน รหัส ๖๒ จำนวน ๓๑๐ ชุด