ประกาศรับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คลิก)
Download ใบสมัครสายวิชาการ (ตำแหน่งอาจารย์) (คลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างปรับปรุงห้องกรองน้ำดื่มและห้องเก็บของโรงเรียนสาธิต ละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔