ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง และวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบกล้องวงจรปิดของ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน