ประกาศราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ระยะเวลา ๑๒ เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง และวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นระยะเวลา ๑ ปี
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลทั่วไป (บุคคลภายนอก) หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ