ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียน ๗ และอาคารเรียน ๓๑ (อาคารปฏิบัติการปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการซื้อขายและอนุมัติให้ใช้สิทธ์ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับป้อนข้อมูลทางสถิติ(MRDCL และ QPSMR Insight) ระยะเวลา ๕ ปี
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายและระบบกล้องวงจรปิดของ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก