ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดชิงรางวัลวันภูมิพลวันดินโลก (King Bhumibol World Soil Day Award)
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-มหาวิทยาลัยแม่โจ้