ประกาศกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อธิการบดี สวนดุสิต มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ตามทิศทางของมหาวิทยลัย โดยเน้นย้ำให้บุคลากร ทบทวนการทำงาน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS