คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/holder/phase2_63/victor_change_sling_B2.pdf

ครูสอนภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ จริงหรือ? แอร์ สจ๊วต ถูกเลิกจ้าง สอนแทนได้ไหม? โดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หอมขจรฟาร์มสวนดุสิต คอลัมน์ COVER STORY นิตยสาร Business Owner V.20 NO.231