บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการแรงงานในชีวิตวิถีใหม่ วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศ ราคากลาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร