สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกปฏิบัติ “วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น”: Japanese Chopsticks Culture Workshop
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และตระหนักถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 11608 เวลา 13.00-16.00 น.
นักศึกษาและบุคลากรผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้อง 1115 อาคาร 1 หรือ โทร.022445858 *รับจำนวนจำกัด*

ม.สวนดุสิต จัดประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2563 และประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต "SDU Directions : The Road to Success" ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จ
Saun Dusit The Open และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Academic boost up: Fun time ระหว่างวันที่ 16,17,18,23,24,25,26,27 พฤศจิกายน 2563 (รวม 8 วัน) สอบถามเพิ่มเติมที่: Inbox : Saun Dusit The Open / โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี หรือ โทร. 035 969 626