คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/e_bidding/2_notice/e_bid31632.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการจัดซื้ออุปกรณ์และระบบ เครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๑ งาน
ม.สวนดุสิต จัดประชุมรองอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2563 และประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต "SDU Directions : The Road to Success" ทิศทางมหาวิทยาลัย เส้นทางสู่ความสำเร็จ