นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขันแผนการตลาด E-commerce ภายใต้ชื่อ พลิกฝ่ามือ Digital Economy โลดแล่นไปกับ FTlebusiness.com  โดยมี นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ E-Commerce เป็นผู้มอบรางวัล ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรม และผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต