ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม SDU Guiding Values : Remarkable Personality โดยมีวาระเรื่องเตรียมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เป็นไปตาม SDU Guiding Values : Remarkable Personality ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 

สวนดุสิตจัดให้..Exclusive Open House เตรียมน้องให้พร้อมลุย TCAS'64 ครั้งที่ 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน จัดกิจกรรมเตรียมเปิดพอร์ต พิชิต TCAS 64 รอบ Portfolio