คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/e_bidding/1_draft/e-bid_Educational%20skill.pdf

คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน-สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสส.
ประกาศ(ร่าง)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)