คลิก http://supply.dusit.ac.th/e_bidding/e_bidding2563/e_bidding/3_outcome/e_bid33633.pdf

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อและบูรณาการประสาท สำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ (ส่วนจัดซื้อครุภัณฑ์เฉพาะสำหรับเด็กพิเศษ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง